Oudervereniging OBS De Brink
 
Smedenerf 2
6043 SG Roermond
tel: 0475 - 324 669
e-mail: ov.brink@gmail.com
 
Machtigingsformulier voor automatische incasso
Ouderbijdrage Oudervereniging OBS De Brink
 
De OV is een groep actieve ouders die de school helpt bij het organiseren van activiteiten en festiviteiten tijdens het schooljaar. Door het organiseren van deze activiteiten willen wij de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd. De OV organiseert o.a.: Sinterklaasfeest, Kerst(diner) en vele andere festiviteiten.
 
De jaarlijkse ouderbijdrage is voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 12,00 per kind. De hoogte van het bedrag wordt per schooljaar opnieuw vastgesteld.
 
De ouderbijdrage kan worden betaald door middel van een automatische incasso totdat uw kind de OBS De Brink verlaat. De incasso wordt uitgevoerd in de maand december of januari afhankelijk van de periode dat uw kind op school is gestart. Indien uw kind later in het schooljaar start, zal de incasso naar rato worden berekend.
Ouders die een automatische incasso hebben getekend, zijn verzekerd dat het bedrag ieder jaar hetzelfde blijft !!
 
Graag deze machtiging in BLOKLETTERS invullen en inleveren bij de eigen leerkracht in de klas. Meerdere kinderen kunnen toegevoegd worden op pagina 3.
 
Algemene informatie:
 
Voornaam kind:_____________________Achternaam kind:____________________jongen/meisje
 
 
Geboortedatum: _________________________________________Groep:________
 
 
Voorletter(s) Ouder/Verzorger:____________Achternaam Ouder/Verzorger:_____________________
 
 
Tel. Privé:________________________________ Mobiel nummer:___________________
 
 
E-mailadres:___________________________________________________________
 
 
Incassogegevens:
Voorletters rekeninghouder: _______________Achternaam rekeninghouder:____________________
 
 
Plaats: __________________________________________________________
 
 
IBAN (rekening) nummer (zie uitleg achterzijde):___________________________________________
 
Ondertekening voor akkoord:
 
Datum:______________    Plaats:  _________________________Handtekening:_______________    
 
Ondergetekende gaat akkoord en is op de hoogte van algemene voorwaarden, z.o.z.
Algemene voorwaarden
Betalingswijze
Betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso in de maand december of in de maand januari afhankelijk van de periode waarin uw kind op school is gestart. Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan het bestuur van de
oudervereniging van OBS De Brink om de kosten van het lidmaatschap af te schrijven van zijn/haar bankrekening.
 
De voorwaarden
- De automatische incasso kan alleen plaatsvinden als u daar toestemming voor geeft en loopt door zolang uw kind op de OBS de Brink is.
- De machtiging vervalt automatisch als uw kind van school gaat.
- Plaats uw handtekening en de datum bij de machtiging op de voorzijde van dit formulier.
- Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 30 dagen de tijd om uw bankkantoor
opdracht te geven het bedrag terug te boeken (storneren).
- Aan de penningmeester van de oudervereniging of de directie van de school dient de
stornering per direct en met opgave van reden te worden gemeld.
- Een specificatie wordt op aanvraag verstrekt voor de afgeschreven bedragen.
- De oudervereniging heeft het recht om de bijdrage ieder jaar te verhogen met het consumenten prijsindexcijfer van het CBS, indien ze hiervan wil afwijken dan moet hiervoor goedkeuring worden verkregen tijdens de jaarvergadering. Echter, ouders die een automatische incasso hebben getekend, zijn verzekerd dat het bedrag ieder jaar hetzelfde blijft !!
 
Belangrijk
Bij inschrijving van uw kind op de OBS De Brink heeft u getekend om lid te worden van de oudervereniging. (Dit is niet het bestuur van de oudervereniging). Aan de oudervereniging wordt een vrijwillige ouderbijdrage betaald.
- Indien het innen van de kosten bij de derde incassopoging niet succesvol is verlopen, zal de penningmeester of directie van de school contact met u opnemen.
 
- De oudervereniging stelt het op prijs wanneer ouders via de automatische incasso betalen. Ouders die een automatische incasso hebben getekend, zijn verzekerd dat het bedrag ieder jaar hetzelfde blijft !!
 
Doorlopende Machtiging ID:
Naam incassant: OV OBS De Brink
Adres incassant: Smedenerf 2
Postcode-plaats incassant: 6043 SG Roermond
Incassant ID NL 71 ZZZ 120685450000
Kenmerk machtiging: Ouderbijdrage OBS De Brink
 
 
 
obs De Brink Smedenerf 2 6043SG Roermond 0475 324669 directie@obs-debrink.nl